Regulamentul campaniei BRIGHT FRIDAY

Prevederile prezentului regulament, deroga si precizeaza prevederile Termenilor si conditiilor generali de pe acest site si se aplica numai pe perioada activarii acestui tip de campanie.

Organizator:

Campania BRIGHT FRIDAY este organizata de S.C. LIFE FARM S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Tulcea, str. Babadag, nr.4, bl.C, Sc.B ap.14 avand numar de ordine in Registrul Comertului J36/551/2007, cod unic de inregistrare fiscala RO22524588, reprezentata de Mihai Patrascu, in calitate de administrator.

Participare:

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani care isi creeaza un cont pe siteul lify.ro sau aplicatia LIFY si achizitioneaza produse de pe acest site sau aplicatie, pe durata activarii campaniei.

Achizitionand produse de pe site sau aplicatie sau incercand sa achizitionati produse (cautare, adaugare in cos, incheiere tranzactie etc) in timpul campaniei BRIGHT FRIDAY, sunteti de acord cu acest regulament si declarati ca indepliniti conditiile si respectati regulile stipulate de acesta.

Organizatorul va putea descalifica sau inlatura din campanie orice persoana (profil) care falsifica procedura de inregistrare sau de achizitie, utilizeaza mijloace frauduloase de folosire a site-ului sau aplicatiei, care incalca regulamentul, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator, cu intentie sau fara.

Inlaturarea acestor profile poate conduce si la pierderea produselor achizitionate, returnarea banilor si banarea datelor unice ale profilelor.

Produse achizitionate:

In cursul campaniei, diverse produse au aplicate diferite reduceri, vizibile pe site. Unele dintre acestea au limitari de numar de produse care se pot comanda la o achizitie (un cos de cumparaturi finalizat). Limitarile difera intre produse si se pot verifica pe pagina de detaliu a produsului. Nu exista o limitare a numarului de produse diferite care se pot adauga in cos.

Produsele sunt disponibile in limita unui stoc.

Disponibilitatea produselor poate disparea si in timpul in care acestea sunt in cosul dvs. Faptul ca le-ati pus in cos dar nu ati incheiat achizitia (comanda) nu va rezerva produsele. Cand produsele nu mai sunt disponibile veti fi anuntat in pagina cu componenta cosului.

Termenul de livrare:

Din motive legate de incarcarea cu comenzi, situatii externe sau legate de incarcarea curierului, pe durata campaniilor BRIGHT FRIDAY, livrarea produselor se poate face cu o intarziere de pana la 10 zile lucratoare.

Perioada de desfasurare:

Campaniile BRIGHT FRIDAY se pot activa pe tot parcursul anului, in functie de decizia organizatorului. Momentele de activare a campaniilor BRIGHT FRIDAY sunt clar determinate de existenta pe site a materialelor de comunicare care specifica BRIGHT FRIDAY. Campania se desfasoara pe durata anilor 2020 si 2021.

Limitarea raspunderii:

Pe durata acestor campanii este posibil ca site-ul sa aiba comportamente in afara parametrilor obisnuiti datorita vizitelor excesive (viteza de incarcare mai mica, incarcare incompleta, blocare etc). Acestea trebuie luate in considerarea cand participati la astfel de campanii si nu sunt motive de despagubiri din partea Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate urmare a participarii la aceasta campanie.

Produsele si serviciile oferite de catre Organizator in cadrul acestei campanii sunt oferite “ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

Produsele cu preturi aberante, de ex 0,00 lei, reprezinta erori evidente si nu vor fi onorate.

Legislatie si litigii:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil, gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului sau prin mijloace de comunicare electronice.

Forta Majora:

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui

aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

Incetarea campaniei:

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) Organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;

b) Utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul personelor vizate);

c) Transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);

d) Prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);

e) Plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

f) In vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Lify.ro in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

g) Solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;

h) Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

i) Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul de stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

d. Retragerea consintamatului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul de portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Altor societati din Grup
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

Pentru exercitarea drepturilor in legatura cu datele personale, Operatorul trebuie contactat in legatura cu PROTECTIA DATELOR PERSONALE la adresa: Tulcea, str. Babadag, nr.4, bl.C, Sc.B ap.14 sau email: clienti@lify.ro, cu subiectul PROTECTIA DATELOR PERSONALE.

Persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.